Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Ball Mills and Agitated Media Mills – Kulové Mlýny

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Kulové a Perličkové mlýny

Super Orion S.O.

Kulové mlýny Super Orion S.O. se používají zejména pro mletí tvrdých materiálů na vysoké jemnosti.

Mlýn je tvořen velkým bubnem uloženým v masivních ložiskách, nosným rámem, pohony a mlecími koulemi. Vnitřek bubnu je vyložen buďto ocelovými pláty nebo keramickými deskami. Keramické desky se používá zejména u materiálů u kterých by kontaminace železem mohla způsobit jeho znehodnocení nebo kde by opotřebení u železa bylo příliš velké. Mlýn je vyplněn koulemi zhruba do 30 % – 40 % objemu bubnu. Výstupní jemnost ovlivňuje nejenom velikost koulí, ale také zdržná doba materiálu v mlýnu. Materiál vstupuje do mlýna přes vnitřní otvor ložiska na straně pohonu a vystupuje na druhé straně štěrbinami v plášti mlýna. Štěrbiny lze podle potřeby otevírat nebo uzavírat a tím lze regulovat zdržnou dobu materiálu v mlýnu.

Kulové mlýny se nezřídka používají společně s větrnými třídiči, které hrubší frakci vracejí zpátky do mlýnu se vstupním materiálem. Instalované výkony kulových mlýnů od firmy Hosokawa Alpine se pohybují v rozmezí od 22 kW až po 1400 kW s hodinovým výkonem od stovek kilogramů po několik desítek tun.

ANR (Mokré mletí)

Mlýn ANR je vertikálně uložený mlýn, který byl vytvořen pro ultra jemné mletí vápencových suspenzí, při nízkých provozních nákladech. Provozní režim a konstrukce umožňují výrobu produktu extrémně vysokých kvalit s ohledem na jemnost, stupeň bělosti a abrazivitu. Mlýn je určený pro nepřetržitý provoz bez nákladných odstávek a tím pádem jsou i nízké náklady na údržbu.

Materiálový tok je u tohoto mlýna zespodu nahoru. Mlýn válcovitého tvaru obsahuje keramické mlecí kuličky (např. korund nebo oxid zirkoničitý), které jsou uvedeny do rotačního pohybu pomocí uvnitř stojícího míchadla. Při průchodu materiálu tímto válcem dochází k jeho mletí pomocí tření mezi kuličkami. Požadovaná jemnost se dá ovlivnit buďto velikostí mlecích kuliček nebo zdržnou dobou materiálu v mlýnu. Mlecí kuličky jsou odděleny od namleté suspenze v hlavě mlýna pomocí  kombinace mechanického a dynamického oddělovacího zařízení. Nízkootáčkové míchadlo zajišťuje mimořádně energeticky efektivní proces mletí při nízkém opotřebení a vysoké životnosti mlýna. Míchací prvky a stěna mlecí komory jsou vyrobeny z tvrzených materiálů odolných proti opotřebení. Účinné chlazení statoru mlýna odvádí teplo vznikající při mletí. Geometrie mlýna umožňuje bezproblémové zvětšení pro libovolně velké výrobní kapacity.

Produktová řada začíná na malých pilotních strojích o výkonu 45 kW a může končit až na velkých výrobních strojích s výkonem v řádech MW. Tento stroj je např. hojně využíván v papírenském průmyslu.

ATR (Suché mletí)

Mlýn ATR je určený pro ultra jemné mletí s jemností až 80% < 2µm s velkým specifickým povrchem částic. Dvouplášťové pouzdro mlýna umožňuje chlazení vodou nebo jinými kapalinami. Tento mlýn se velmi často řadí do jedné výrobní linky společně s větrným třídičem Hosokawa Alpine Turboplex, který příliš hrubou frakci vrací zpět na vstup mlýna.

Mlýn ATR je, na rozdíl od kulového mlýna Super Orion, uložen ve vertikální poloze. Ve válcovací mlecí komoře se nacházejí mlecí kuličky o průměru několika centimetrů. Materiálový tok je u tohoto mlýna veden shora dolů. Průměr mlecích kuliček je závislý na velikosti produktu tak, aby mezery mezi kuličkami byly vyplněny právě daným materiálem. Vstupní materiál by vzhledem k malému mlecímu médiu neměl být větší než 100 µm. Mletý materiál s mlecími perličkami je potom pomocí míchadel uveden do pomalého rotačního pohybu o obvodové rychlosti mezi 2.5 – 3 m/s. Tento pomalý pohyb zajišťuje, že téměř veškerá část energie přivedená míchadlem je přenesena pomocí tření do materiálu, což zajišťuje jak nízké opotřebení a dlouhou životnost, tak i nízké provozní náklady. Vyprazdňovací šnek na spodní části mlýna poté odvádí výstupní materiál společně s mlecími perličkami. Tyto dvě složky jsou poté od sebe odděleny pomocí prosévaček s tím, že mlecí kuličky se následně vracejí zpět do mlýna.

Tento mlýn je používán zejména na mletí tvrdých minerálních materiálů na vysoké jemnosti. Typickými aplikacemi pro mlýny ATR jsou minerální plniva a neminerální tvrdé materiály. Příklady: vápenec, křemen, zirkonový písek, mastek, keramické barvy a frity, oxid titaničitý atd.

PULVIS

Obecně platí, že čím jemnější výstupní materiál potřebujeme, tím více energie tento proces spotřebovává. Tento problém řešili i odborníci z Hosokawa Alpine a vyvinuli mlýn, který je kombinací suchého perličkového mlýnu a větrného třídiče. Tento mlýn mele v jemnostech v řádech několika μm, nepodléhá tolik opotřebení a má nižší energetickou náročnost než například mlýny tryskové. Tento mlýn je schopný zpracovávat i tvrdší materiály jako jsou keramika nebo sklo.

Mlecí část se u tohoto mlýna nachází v jeho spodní části, kde dochází k drcení pomocí mlecího média, většinou perliček. Zespodu je do mlýna vháněn vzduch, který unáší podrcený materiál směrem k třídícímu kolu v hlavě stroje. Na třídícím kole je od sebe separována hrubá frakce od jemné frakce. Jemná frakce odchází ven z mlýnu a hrubá frakce je vrácena zpátky do mlecí oblasti. Výstupní velikost částic je potom řízena pomocí rychlosti otáček třídícího kola.

Tento mlýn je vhodný pro tvrdé materiály, které nejsou citlivé na změnu teploty. Do procesu mletí můžou být přidané i různá aditiva. Typickými příklady materiálů jsou například: anorganické pigmenty, keramické materiály, oxidy kovů, sklo, magnetické materiály, grafit, materiály pro výrobu baterií a další.

 

 

Kontaktujte nás Více informací