Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Odpadní Dřevo – Waste Wood

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

 Waste wood – Odpadní dřevo

Dřevo je i v dnešních dnech hojně využívaným materiálem v průmyslu. Využívá se v různých podobách ať už k výrobě nábytku, jako stavební materiál, obalový materiál nebo například palivo. Recyklace dřeva hraje významnou roli při ochraně životního prostředí. Jak správně nakládat s odpadním dřevem vždy závisí na jeho znečištění a stavu. Z hlediska drcení jsou pro nás 2 hlavní způsoby následného zpracování.

Opětovné využívání odpadního dřeva

Opětovně využít se dá pouze dřevo, které je minimálně znečištěné. Znečištěním se myslí jednak mechanické příměsi jako jsou kameny, kovy, hlína, ale hlavně se jedná o chemické znečištění. Dřevo zároveň nesmí být ani ohořelé nebo shnilé. Z legislativního hlediska přicházejí v úvahu pro recyklaci pouze kategorie AI a AII odpadního dřeva:

  • Kategorie AI: Přírodní dřevo nebo pouze mechanicky ošetřené staré dřevo, které se při použití neimpregnuje.
  • Kategorie AII: Lepené, nátěrem upravené, lakované nebo jinak zpracované odpadní dřevo bez halogenovaných organických sloučenin a bez konzervačních přípravků na dřevo.

V praxi se tedy zejména jedná o materiály jako jsou palety, bedýnky nebo stavební dřevo. Nejčastěji se recyklované dřevo využívá na výrobu dřevotřísky. Typická linka na zpracování odpadního dřeva pro výrobu dřevotřísky je zobrazena na následujícím obrázku.

Tato linka se skládá ze 3 částí.

  1. Primární drtič Hlavním účelem primárního drtiče je nadrcení vstupního materiálu tak, abychom na výstupu získali co nejvíce homogenní tok třísek s definovanou maximální velikostí. Kontinuální dávkování a velikost výstupní frakce jsou rozhodujícími faktory pro následující zpracovatelské kroky. Tyto stroje bývají pomaluběžné a nejsou tolik náchylné na vniknutí cizích těles.
  2. Magnetický separátor –  Magnetický separátor slouží k odstranění feromagnetických kovů z toku materiálu, jako jsou například hřebíky, matice, kusy nářadí a jiný šrot. K tomu se využívá elektromagnetu umístěném nad pásovým dopravníkem. Jednak tento separátor slouží k dočištění výstupního materiálu, ale také slouží jako ochrana sekundárního drtiče, aby se do něj nedostala cizí železná tělesa. Tento magnetický separátor jsme schopni v rámci nabídky také nabídnout.
  3. Sekundární drtič – Předdrcené dřevo zbavené cizích předmětů putuje přes pásový dopravník do sekundárního rychloběžného drtiče. Výstupem z tohoto drtiče je homogenní finální frakce od 15 do 30 mm.

Odpadní dřevo, které nemůže být z některých výše zmiňovaných důvodů recyklováno se stále může použít jako palivo.

Spalování odpadního dřeva

Pokud se dřevo drtí za účelem spalování, tak je vždy potřeba určit kde bude dřevo spalováno. Je potřeba znát typ kotle, charakteristiku dopravních cest, spalovací teploty a zdali bude podíl dřeva 100 % dřevem nebo půjde o spoluspalování. Na základě znalostí těchto informací je poté možné určit, zdali je daný typ dřeva vhodný jako palivo a případně jaká musí být jeho výstupní frakce.

Nezřídka se stává, že dřevo od jednoho zákazníka vzniká nebo je skladováno na více místech. Firma Lindner má ve svém portfoliu komplexní mobilní řešení, které nabízí možnost drtič vždy podle potřeby snadno přemisťovat, ať už se jedná v rámci jednoho objektu nebo na větší vzdálenosti. Toto řešení se skládá z mobilního drtiče a mobilního síta. Sestavu těchto strojů zobrazuje následující obrázek:

  1. Drcení – Materiál je dávkován do dvouhřídelového mobilního drtiče s vlastní násypkou. Je vhodné ze vstupního materiálu odstranit velké kusy kovů a těžkých cizích těles (velké kameny, kusy betonu, atd.).
  2. Magnetická separace – Mobilní drtiče od firmy Lindner mohou být osazeny vlastním magnetickým separátorem nad výstupním pásem, který výstupní frakci zbavuje feromagnetických kovů (např. hřebíky, desky, panty, háky, skoby) a odhazuje je mimo pás na hromadu.
  3. Sítování – Podrcený materiál dopadá na síto, kde je vytříděn na 2 frakce. Podsítná frakce, která je již vhodná jako palivo a nadsítná frakce, která musí být znova přemleta.
  4. Vrácení nadsítné frakce – Pomocí pásového dopravníku je nadsítná frakce vrácena zpět do drtiče k předrcení.

Typická velikost výstupní frakce se pohybuje od 80 do 120 mm. V případě stacionárního drcení dřeva nabízí firma Lindner drtič ATLAS SY. Robustní dvouhřídelový stacionární stroj s kapacitou několika desítek tun hodinově.

Odpadní dřevo – Waste wood

Brožura AJ

Brožura AJ

Mobilní drcení

Brožura AJ 

Kontaktujte nás Více informací