Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Tuhá alternativní paliva (TAP) – RDF & SRF

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Tuhá alternativní paliva (TAP)

Tuhá alternativní paliva (TAP) se využívají jako náhrada ke konvenčním zdrojům energie. Získávají se primárně z tuhých komunálních a průmyslových odpadů. Základním kamenem výroby tuhých alternativních paliv je podrcení vstupního materiálu na požadovanou velikost a separace nežádoucích frakcí.

Tuhá alternativní paliva z průmyslových a živnostenských odpadů

Výroba TAP z průmyslových a živnostenských odpadů má oproti zpracování komunálních odpadů několik výhod:

  • Materiálové složení a množství materiálu je dopředu známé
  • Pravděpodobnost výskytu nemelitelných cizích těles je podstatně menší
  • Možno dosáhnout daleko vyšší výhřevnosti
  • Mícháním různých materiálů je možno měnit výslednou výhřevnost směrem dolů i nahoru
  • Možno upravovat a zpracovávat materiál přímo v blízkosti zdroje – Např. vytápění budov pomocí pálení odpadního dřeva

Velmi jednoduchá linka na zpracování průmyslových a živnostenských může vypadat následovně. Jedná se o soustavu kde se nachází jednostupňový drtič, magnetický separátor a dopravní pas. Po podrcení vstupního materiálu na frakci zhruba 90 % < 8 cm je materiál odváděn z drtiče pomocí vynášecího pasu, nad kterým se nachází magnetický separátor pro separaci feromagnetických kovů. 

V případě, že by bylo potřeba dosáhnout vyšších jemností výstupního materiálu, tak je nutno zvolit dvoustupňové drcení pomocí primárního a sekundárního drtiče.

Tuhá alternativní paliva z komunálních odpadů

Při zpracování komunálních odpadů jako tuhých alternativních paliv je potřeba technologickou linku rozšířit o separační prvky. Z komunálního odpadu je obvykle potřeba vytřídit:

  • Popel, písek, kameny, sklo a další inertní materiál
  • Magnetické i nemagnetické kovy
  • PVC a jiné látky obsahující chlor
  • Volitelně biosložku

Tyto frakce je potřeba vytřídit kvůli ochraně následných technologií, kvůli zvýšení výhřevnosti nebo kvůli legislativním nařízením. Separace chloru poté chrání teplosměnné plochy v kotli proti chlorové korozi. Požadavky na výstupní materiál jsou závislé na typu spalovacího kotle a také o jaké zařízení se jedná (teplárna, spalovna, cementárna, atd.). Kompletní linka může vypadat následovně.

 

Na začátku celé linky je umístěn primární drtič od firmy Lindner. Následuje kaskáda separačních procesů. Jedná se o magnetický separátor na kovy, o sítovačku k oddělení příliš jemné frakce a o vzduchový třídič k separaci těžké frakce. Volitelně může být odseparováno PVC a neželezné kovy. Na konci těchto separací se nacházejí sekundární drtiče, které vyčištěný materiál drtí na požadovanou finální jemnost.

Kromě komunálních odpadů může tato linka zpracovávat objemné odpady, průmyslové a živnostenské odpady, výměty z třídíren a další.

Více informací naleznete v brožuře nebo na stránkách výrobce.

Brožura AJ

Kontaktujte nás Více informací